Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • Dance Yard Studio werkt met een automatisch incasso systeem
 • Bij een nieuwe inschrijving geldt eenmalig inschrijfgeld van €10,00
 • Eind van de maand wordt het lesgeld automatisch geïncasseerd voor de opkomende maand.
 • Er wordt 11 maanden per jaar lesgeld geïncasseerd (de maand augustus wordt niet geïncasseerd)
 • Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd en wordt pas beëindigd als dit per email word bevestigd.
 • Er geldt een maand opzegtermijn (je betaald dus na opzegging altijd 1 maand)
 • Je kunt alleen via email het lidmaatschap beëindigen: [email protected]
 • Mondeling opzeggen bij een van de docenten is geen geldige opzegging.
 •  Een 10-rittenkaart is 6 maanden geldig.
 • Een losse les kaart is een maand geldig
 • Bij een aankoop van een losse les, strippenkaart of een abonnement ben je alsnog verplicht om je aan te melden voor de les.
 • Aanmelden voor een les kan tot 30 minuten voordat de les van start gaat.
 • Afmelden voor een les kan maximaal 2 uur van te voren voordat de les van start gaat.
 • De danslessen zijn altijd onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Dance Yard Studio behoudt zich het recht voor danslessen te annuleren wanneer er onvoldoende deelnemers zijn aangemeld.
 • Bij het annuleren van jou dansles wordt er geen geld geretourneerd na aankoop van tickets, losse lessen, strippenkaart & workshops.
 • In overleg kun je een dansles een ander moment in halen.
 • Wordt de dansles gecanceld door Dance Yard Studio dan krijg je de gelegenheid om de les een ander moment in te halen of kun je om een refund vragen om je geld terug te krijgen.
 • Dance Yard Studio stelt zich niet aansprakelijk voor schade en vermissing van eigendommen of eventuele blessures.
 •  Bij een lockdown door Corona worden de geldigheidsduur van de gekochte kaarten verlengd of zullen er online of buiten danslessen worden aangeboden.

Terms and Conditions

 • Dance Yard Studio works with an automatic collection system
 • A one-off registration fee of €10.00 applies to a new registration
 • At the end of the month, the tuition fee is collected automatically.
 • Tuition is collected 11 months per year (the month of August is not collected)
 • The membership is valid for an indefinite period and will only be terminated if this is confirmed by email.
 • There is a one-month notice period (so you always pay 1 month after cancellation)
 • You can only terminate your membership via email: [email protected]
 • Oral cancellation with one of the teachers is not a valid cancellation.
 • A 10-strip card is valid for 6 months.
 • A single class card is valid for one month.
 • When purchasing a single card, strip card or subscription, you are still obliged to register for the dance class.
 • You can register for a dance class up to 30 minutes before the class starts.
 • You can cancel a dance class up to 2 hours in advance before the class starts.
 • The dance classes are always subject to sufficient registrations. Dance Yard Studio reserves the right to cancel dance classes when there are not enough participants registered.
 • When canceling your dance class, no money will be returned after purchasing tickets, single card, strip card & workshops.
 • In consultation you can make up for the dance class at another time.
 • If the dance class is canceled by Dance Yard Studio, you will have the opportunity to catch up with the class at another time or you can request a refund to get your money back.
 • Dance Yard Studio is not liable for damage and loss of property or any injuries.
 • In the event of a lockdown due to Corona, the validity period of the tickets purchased will be extended or dance classes will be offered online or outside.